Mindfulness

Mindfulness je metoda, kterou do léčebného procesu zapojujeme, a účině tím odstraňujeme psychickou zátěž, která často doprovází léčebný proces klientů. Mindfulness (všímavost), se odkazuje na psychologickou kvalitu mysli, být si plně vědom přítomného okamžiku. Zde mysl soustředěně a nerušeně spočívá ve vědomé přítomnosti kteréhokoli prožitku či zkušenosti. To zahrnuje udržování pozornosti bez předsudků a bez předčasných mentálních návykových vzorců, které obyčejně brání v bezprostředním prožitku skutečnosti. Takto vědomí přítomnosti přijímá každou myšlenku, pocit, nebo emoci bez hodnocení a přijímá vše takové jaké to je, bez obvyklého narušení duševními vzorci nebo předpojatostí. Mindfulness zdokonaluje naši pozornost a soustředěnost. To umožní si být plně vědom všech situací, vnější či vnitřní disorientace a proto pak lépe chápat a sledovat souhru mnoha vlivů, které formují danou situaci. Tím se získává vnitřní prostor, který umožňuje dělat ta nejsmysluplnější rozhodnutí. Praxe Mindfulness je pozvánkou k sobě sama a výzvou k poznání toho, co nás život učí, když jsme schopní v klidu a soustředě vnímat. Když víme co cítíme a co máme před sebou, tak se přirozeně objeví prostor pro zkoumání, spontaneitu, objevování, a účast být prostě sám sebou.

Program MBSR („Mindfulness-Based Stress Reduction“, česky Snižování stresu prostřednictvím všímavosti) vytvořil v roce 1979 Jon Kabat-Zinn na univerzitní klinice v Massachusetts (USA). V jeho klasické podobě jde o 8 týdenní kurz zaměřený na rozvoj všímavosti. Hlavním cílem MBSR bylo snižování stresu jakožto prevence různých onemocnění a zároveň rovněž jakožto rehabilitace a podpora uzdravování pacientů na klinice.

Vedle snižování „stresu“, pod nímž je třeba chápat nejrůznější formy utrpení, které v životě zakoušíme, rozvíjení všímavosti vede k většímu porozumění sobě samému i druhým, k větší spokojenosti a radosti, nadhledu a svobodě, uvolnění od strachu a sevření a objevování své pravé přirozenosti, kterou otevřenost, soucit, důvěra a laskavost.